Projekta ietvaros pilnveido zināšanas darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

    

Projekta ietvaros pilnveido zināšanas darbam ar Trešo valstu pilsoņiem

 09.04.2015. Jau kopš pērnā gada nogales biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” īsteno projektu „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar Trešo valstu pilsoņiem”. Lai īstenotu mērķi - pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar Trešo valstu pilsoņiem* un stiprinātu to prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus – projektā īstenotas aktivitātes septiņos Latvijas novados, kopā apmācot ap 120 jomas speciālistus.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders norāda, ka projekta ietvaros trīs mēnešu laikā kopumā jau noorganizēti pieci vienas dienas informatīvie semināri „Trešo valstu valstspiederīgo un vietējās sabiedrības sadarbības iespējas” piecos novados Stopiņos, Balvos, Alūksnē, Olainē un Ozolniekos, kā arī viens trīs dienu apmācību seminārs "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients”. Kā lektori semināros piesaistīti gan biedrības profesionāļi, gan pieaicinātie eksperti, kas strādā migrācijas jomā.

„Apmācību dalībniekiem mūsu organizētajos semināros bija iespēja uzzināt vairāk par Trešo valstu valstspiederīgajiem - viņu tiesībām, pienākumiem un integrācijas iespējām Latvijā, kā arī saņemt atbildes uz praktiskiem problēmjautājumiem. Jāteic, ka diskusiju laikā vairums atzina, ka Latvijā nav vienotas integrācijas sistēmas un, ka integrācija būtu jāsāk tieši ar latviešu valodas apguvi,” par līdz šim notikušajām aktivitātēm stāsta A. Šķenders. Viņš arī pauž gandarījumu, ka semināru dalībnieki ir apņēmības pilni arī savos novados iesaistīties un sekmēt trešo valstu valstspiederīgo integrācijas pasākumus Latvijas sabiedrībā.

Viņš arī norāda, ka, pamatojoties uz projekta gaitā notikušajiem semināriem un to ietvaros noritējušām diskusijām, atbilstoši dalībnieku norādītajām vajadzībām, projektā tiek gatavots informatīvs izdales materiāls, kurš kā palīglīdzeklis darbā ar Trešo valstu valstspiederīgajiem tiks nodots semināru dalībniekiem un vietējām pašvaldībām.

Aprīlī un maijā projekta ietvaros notiks dažādas aktivitātes augstskolu mācībspēkiem un studentiem, kā arī speciālistu zināšanu nostiprināšanai paredzēts pēcapmācību treniņseminārs.

Plānots, ka no 8.-10.aprīlim notiks seminārs augstskolu un koledžu pārstāvjiem, kuru darba ikdiena saistīta ar Trešo valstu studentiem  "Augstskolu un koledžu pedagoģiskā un administratīvā personāla kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem".  Apmācību programmas galvenais mērķis ir uzlabot  augstskolu akadēmisko un administratīvo darbinieku kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kā arī veicināt profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, lai savās darba vietās varētu nodrošināt profesionālu darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Savukārt 25.-26.maijā ieplānots pēcapmācību praktiskais treniņseminārs, kura mērķis ir veicināt valsts pārvaldes un dažādu pakalpojumu sniegšanas līmeņos strādājošo speciālistu sociālo un profesionālo kompetenču attīstību imigrācijas un starpkultūru komunikāciju un kultūrdaudzveidības jomā, kā arī veicināt profesionālās identitātes veidošanos un labās prakses analīzes un refleksijas telpu, lai savās darba vietās varētu nodrošināt profesionālu darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kā mērķa auditorija projekta aktivitātēs ir iesaistīti dažādās institūcijās strādājošie no reģioniem - Alūksnes, Balviem, Liepājas, Olaines, Stopiņiem, Salaspils un Ozolniekiem, kā arī biedrības „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija”, kas apvieno 10 Latvijas augstskolas: Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola - augstskolu un koledžu akadēmiskie un administratīvie darbinieki, kuri ikdienā strādā ar Trešo  valstu valstspiederīgajiem – studentiem un kuriem trūkst zināšanu starpkultūru komunikācijā.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

Papildu informācija:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. tel. nr. (+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com

Raksts ievietots: 07.04.2014.

Latviešu