Biedri 2022

Ingūna Jurgelāne-Kaldava
LAKMA valdes priekšsēdētāja
"Pasaulē jau sen ir novērtēta un atzīta mūžizglītības loma gan valstu ekonomiskās izaugsmes, gan katra indivīda dzīves kvalitātes pilnveidošanas jomā. Latvijā par dažādiem mūžizglītības aspektiem diskusijas uzsāktas salīdzinoši nesen. Ir nepieciešams, ka mūžizglītības jautājumi tiek aktualizēti dažādos institucionālos līmeņos, tāpēc svarīgi, ka arī augstskolas ar LAKMA starpniecību var iesaistīties un palīdzēt mūžizglītības jautājumu risināšanā."
Māra Pušpure
Latvijas Universitāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktore
"Asociācijas izveide stiprinās Latvijas augstskolu un koledžu savstarpējo ieinteresētību mūžizglītības jomas attīstībā un veicinās vietējā un starptautiskā sadarbības tīkla izveidi, kas savukārt dos iespēju izstrādāt un īstenot dažāda līmeņa projektus."
Ilma Neimane 
Liepājas Universitāte
Mūžizglītības nodaļas vadītāja
“Nākotnes darba tirgus pieprasa apgūt tādas prasmes, kas ļauj elastīgi pielāgoties mainīgiem apstākļiem un nepārtraukti mācīties. Augstākās izglītības institūcijām, kopīgi sadarbojoties ar darba devējiem, ir iespēja pielāgot savu piedāvājumu gan formālajai izglītībai, gan tālākizglītībai.”
 
Egita Ududova 
Ventspils Augstskola
Mūžizglītības centra vadītāja
"Mūsu uzdevums ir mūžizglītības pasauli atvērt ikvienam, kurš sapratis vai pat vēl ir tikai ceļā uz sapratni, ka mācīšanos un pašizaugsmi nevar ierobežot ne vecums, ne nodarbošanās, ne ģimenes, materiālais vai kāds cits stāvoklis."

 

Ugis Citskovskis
Rīgas Tehniskā Universitāte

Studiju departamenta direktora vietnieks

“Neviens mani nespēs pārliecināt, ka pasaule nav skaista! – iesaucās Pūks, cieši apkampdams medus podu.” [Alans Aleksandrs Milns]

 

 

Ilona Blekte
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja
"Mūžizglītība, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt dažādas zināšanas, prasmes katra cilvēka  dzīves laikā, ir nozīmīga izglītības sistēmas daļa. Augstskolas un koledžas, kuras parstāv dažādas nozares, apvienojas asociācijā ar mērķi līdzdarboties valsts politikas veidošanā un pārstāvēt mūžizglītībā iesaistīto intereses, kā arī kvalitatīvi ietekmēt jomas attīstību. LAKMA ir mūžizglītības aktīvs dalībnieks, atvērts dažādiem sadarbības veidiem, lai sekmētu visas sabiedrības izaugsmi un valsts attīstību."
 

Kristīne Strūberga
Latvijas Universitāte
Studiju departamenta vecākā eksperte
e-pasts: kristine.struberga@lu.lv
 
“Augstskolām un koledžām kopīgi darbojoties asociācijā, paver iespējas valsts līmenī vienoti risināt kopīgus ar mūžizglītību saistītus jautājumus. Kopīgi risinot jautājumus, apmainoties ar informāciju un darbojoties dažādos projektos tiks veicināts interesants, daudzveidīgs un kvalitatīvs mūžizglītības piedāvājums, kā arī tiks nodrošināta mūžizglītības pieejamība dažādos Latvijas novados.”

Ilvita Švāne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centra vadītāja
“Zinu, ātrāk nekā miesa nonīkst gars, ja to katru dienu nenodarbina, nespodrina, netrenē.” [Z. Mauriņa]
Jevģēnija Livdāne
Rīgas Stradiņa universitāte
Tālākizglītības fakultātes dekāne
“Cilvēka profesionālajā izaugsmē un karjeras attīstībā aizvien pieaug izglītības loma, tādēļ augstskolām, piedāvājot dažāda līmeņa izglītību, jāveidojas par mūžizglītības centriem valstī."
Karīne Laganovska
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Mūžizglītības centra vadītāja
E-pasts: karine.laganovska@rta.lv
"Veiksme ir nemitīga gatavība izmantot iespēju!"
[Frenks Doubijs]
 

 

Publicēšanas bdatums: 
Piektdiena, 21 January, 2022 - 10:30